Top

5.1 Simboli i galerije simbola

Simboli su izgovorene, grafičke ili manualne reprezentacije ideja, osjećaja, objekata, radnji, ljudi, odnosa i događaja. Mogu se opisati i raspodijeliti pomoću određenih parametara, čime se  mogu utvrditi njihove mogućnosti i ograničenja. Izbor skupa simbola za određenu osobu ovisi o njezinim potrebama, mogućnostima i komunikacijskim partnerima. Za uspješnu komunikaciju putem simbola nužno je da oba komunikacijska partnera znaju značenje korištenih simbola.

Grafički simboli su svi vizualni simboli koji se mogu prikazati pomoću fotografija i slika/ilustracija organiziranih u skupove kojima je relativno jednostavno prepoznati značenje. Grafički simboli se također mogu prikazati pomoću crteža gdje prepoznavanje značenja može dosta varirati – neki crteži imaju lako prepoznatljivo značenje (nazivaju se transparentnim simbolima), dok kod drugih značenje treba naučiti/usvojiti (arbitrarni simboli) (ICT-AAC – Katalog znanja, 2015). Svaki simbol je karakteriziran grafičkim prikazom (slika, ilustracija, fotografija) i tekstualnom oznakom s objašnjenjem pojma koji prikazuje (najčešće jednom ili dvjema riječima), odnosno labelom.

Galerije simbola su zbirke grafičkih simbola u digitalnom obliku. Pristupa im se putem usluga weba, najčešće na mrežnim stranicama kreatora ili izdavača simbola. Kako bi se simboli učinkovito mogli primijeniti u svakodnevnoj komunikaciji ili za edukacijske svrhe, te kako bi se olakšalo njihovo pretraživanje, galerije najčešće sadrže simbole organizirane u pojedine kategorije (imenice, glagoli,  zamjenice ili, sukladno kontekstu, hrana, igračke itd.). Na internetu je dostupno više galerija simbola, od kojih su neke komercijalne, a druge besplatne za korištenje. Grafički simboli mogu se tiskati u boji, plastificirati ili u elektroničkom obliku ugraditi u različite aplikacije za potpomognutu komunikaciju u edukaciji.  

Widgit simboli su komercijalni simboli, prethodno poznati pod nazivom Widgit Rebus. Razvijeni su u posljednjih 35 godina te trenutačna galerija sadrži više od 17.000 simbola koji obuhvaćaju više od 45.000 engleskih riječi. Simbole karakterizira jednostavnost i šarenilo. Widgit simboli koriste se diljem svijeta te podržavaju 17 jezika. Svaki simbol na jasan način ilustrira značenje određenog koncepta te pokriva širok raspon tema u kojima ga je moguće primjenjivati. Simboli slijede shematsku strukturu sukladno definiranim pravilima po kojima se oblikuju i mogu se kombinirati za kreiranje novih simbola. Pravila za oblikovanje simbola brzo postaju prepoznatljiva novim korisnicima, čime oni stječu samostalnost pri njihovu korištenju. Time je olakšano učenje svakodnevne komunikacije simbolima. Widgit simboli dizajnirani su posebno za pisane informacije, a njihovi su primjeri prikazani na Slici 5.

Rečenica na engleskom prikazana simbolima Widget: Yesterday the librarian ordered a book for me.
Slika 5. Primjer korištenja Widgit simbola u rečenici (preuzeto s mrežne stranice: https://www.widgit.com/symbols/icons_pictures.htm).

Makaton jezični program zasnovan je na znakovnom jeziku, simbolima i govoru kako bi pomogao korisnicima u učenju i komuniciranju. Makaton simboli su komercijalni simboli predstavljeni uglavnom crno-bijelim slikama koje ilustriraju značenje riječi na koju se odnose, te se koriste većinom u tiskanom, mada postoje i simboli u elektroničkom obliku. Raspoređeni su u nekoliko kategorija posebno namijenjenih određenim skupinama i situacijama u kojima bi se željeni simboli mogli upotrebljavati. Na portalu Makaton mogu se naći simboli razvrstani prema određenim kriterijima (životinje, vozila i prijevoz, hrana i piće, zdravlje itd.). Primjer korištenja Makaton simbola prikazan je na Slici 6.

Slika 6. Primjer korištenja Makaton simbola (preuzeto s mrežne stranice https://www.makaton.org/)

Picture Communication Symbols (skraćeno PCS) je komercijalna galerija simbola koje tvrtka Mayer-Johnson razvija dulje od 35 godina. Danas postoji približno 37.000 PCS simbola koji se koriste na 50 jezika diljem svijeta. Najrašireniji program za kreiranje komunikacijskih i edukacijskih materijala pomoću simbola je Boardmaker koji koristi ovu galeriju simbola i inicijalno sadrži 4500 PCS simbola.   

Uz ovaj program mogu se kupiti dodatne kolekcije simbola, poput onih s povećanim kontrastom za slabovidne korisnike, zatim simboli s tankim linijama i više detalja u prikazu te mnogi drugi. Primjer materijala kreiranog pomoću PCS simbola i alatom Boardmaker prikazan je na Slici 7

Materijali za učenje povijesti kreirani pomoću simbola PCS (uz dopuštenje autorice: Dinka Vuković, Hrvatska zajednica za Down sindrom)
Slika 7. Materijali za učenje povijesti kreirani pomoću simbola PCS (uz dopuštenje autorice: Dinka Vuković, Hrvatska zajednica za Down sindrom)

ARASAAC je aragonski portal za potpomognutu komunikaciju u sklopu kojeg se nalazi istoimena nekomercijalna galerija simbola s više od 11.000 simbola, čiji je autor Sergio Palao. Tekstualne oznake simbola prevedene su na 18 svjetskih jezika, uključujući i hrvatski (u sklopu djelovanja Kompetencijske mreže ICT-AAC; uloga Kompetencijske mreže bit će istaknuta u poglavlju o rješenjima na hrvatskom jeziku), a na portalu je omogućeno i pretraživanje na navedenim jezicima. Korisnici mogu odabrati simbole u boji i crno-bijele, a dostupne su i različite zbirke slika, snimki i slike znakovnog jezika na španjolskom. Primjer korištenja ARASAAC simbola prikazan je na Slici 8.

Slika 8. Primjer korištenja ARASAAC simbola - rečenica Želim čokoladne kekse s mlijekom
Slika 8. Primjer korištenja ARASAAC simbola – rečenica Želim čokoladne kekse s mlijekom

Sclera simboli su nekomercijalni simboli razvijeni u Belgiji, inicijalno kao pomoć pri učenju osobama s intelektualnim teškoćama. Simboli kojih ima više od 6000 nalaze se u galerijama u elektroničkom obliku te ih je moguće pretraživati putem ugrađene tražilice, abecedno ili preko kategorija. Većina simbola je crno-bijela, ali ima i onih u boji. Simbolima u boji pretežno se označava zabrana ili se koriste u kada se želi posebno naglasiti neko značenje. Primjeri Sclera simbola prikazani su na Slici 9.  

Slika 9. Primjeri korištenja Sclera simbola u slaganju rečenice - Djevojčica puše mjehuriće
Slika 9. Primjeri korištenja Sclera simbola u slaganju rečenice – Djevojčica puše mjehuriće

Blissymbolics su nekomercijalni simboli ako se koriste za neprofitne proizvode ili usluge (u protivnom se trebaju koristiti uz određene uvjete definirane licencom). Svaki simbol, ili Bliss-riječ, sastoji se od jednog ili više Bliss-znakova čijim se kombiniranjem mogu dobivati novi simboli. Bliss-simboli načinjeni su od jednostavnih linija te su crno-bijeli. Neke Bliss-riječi su piktogrami – izgledaju kao stvari koje predstavljaju, a postoje i ideogrami, odnosno simboli koji predstavljaju ideju. Trenutačno postoji oko 5000 grafičkih simbola. Bliss-riječi mogu biti složene tako da oblikuju mnoge rečenice te prikazuju apstraktne i konkretne razine koncepata. Blissymbolics se može primijeniti za djecu i odrasle te je pogodan za osobe širokog raspona intelektualnih sposobnosti. Simboli se dijele na piktograme (reprezentiraju što predstavljaju), ideograme (prikazuju ideje) te se mogu međusobno kombinirati kako bi se kreirali novi simboli za nove pojmove. Primjer simbola iz ove galerije je na Slici 10.

Slika 10. Pojmovi prikazani simbolima Blissymbolics (preuzeto s mrežne stranice http://www.blissymbolics.org/index.php/about-blissymbolics)

Mulberry simboli su nekomercijalni simboli kojih je više od 2500 u galeriji. Pritom su podržani engleski, francuski, finski i ukrajinski jezik. Moguće je preuzeti komprimirani verziju svih simbola s kategorijama. Primjer rečenice složene pomoću Mulberry simbola prikazan je na Slici 11.

 Primjeri korištenja Sclera simbola u slaganju rečenice - Hraniti vjevericu
Slika 11. Primjer korištenja Mulberry simbola – Hraniti vjevericu

Važno je napomenuti da su simboli iz nekomercijalnih galerija također pravno zaštićeni. Pri svakom korištenju, pogotovo za tiskane materijale i ugradnju u računalne programe aplikacije, treba analizirati licence pojedine galerije simbola. Tako, na primjer, galerija ARASAAC ima licencu koja zahtijeva da svaki rad na temelju ARASAAC resursa (piktogrami, slike i videozapisi) mora biti podijeljen s istom Creative Commons licencom, uz navođenje autora (Sergio Palao) i vlasništva (Aragon Goberment).

Veličina slova
Visoki kontrast