Top

9.2 Sastavnice procjene korisnika za upotrebu potpomognute komunikacije

  /    /  9.2 Sastavnice procjene korisnika za upotrebu potpomognute komunikacije

Cilj je procjene čimbenika za upotrebu potpomognute komunikacije omogućiti najučinkovitiju komunikaciju u različitim komunikacijskim okruženjima i situacijama (Rush i Celling, 2010). Sveobuhvatna procjena i preporuka odgovarajuće metode potpomognute komunikacije odlučujući su čimbenici u uspješnosti intervencije za djecu sa složenim komunikacijskim potrebama. Različiti su čimbenici uključeni u taj proces: heterogenost potencijalnih korisnika, velika količina informacija koje se moraju prikupiti i integrirati, brze promjene u tehnologiji, manjak visokokvalitetnih, na dokazima utemeljenih istraživanja o metodama i rezultatima procjene (Lund, Quach, Weissling, McKelvey i Dietz, 2017). U Tablici 2 prikazane su uobičajene sastavnice procjene korisnika za upotrebu potpomognute komunikacije.    

Tablica 2. Uobičajene sastavnice procjene potpomognute komunikacije (Rush i Celling, 2010)

Povijest slučaja– medicinski status i povijest, obrazovanje, zanimanje, kulturno i jezično podrijetlo
– prošlo i trenutačno korištenje sustava potpomognute komunikacije, uključujući motivaciju za korištenje
– prognoza progresije bolesti, ako je moguće
Ekološki inventar
(engl. ecological inventory)
– trenutačne komunikacijske sposobnosti i potrebe
– komunikacijske sposobnosti u odnosu prema vršnjacima
– komunikacijske potrebe i sposobnosti u odnosu prema ostalim dionicima djetetovog života
– komunikacijske potrebe djeteta koje se očekuju u budućnosti
Samoizvješće– uspjeh u funkcionalnoj komunikaciji
– teškoće u komunikaciji i utjecaj na pojedinca i obitelj/skrbnika i ostalih dionika djetetovog života
– motivacija i doživljaj sebe kao uspješnog komunikacijskog partnera
– konteksti zabrinutosti (npr. društvene interakcije, poslovne aktivnosti)
– jezik (jezici) koji se koriste u kontekstu zabrinutosti
– ciljevi i sklonosti pojedinca
Senzoričko/perceptivni status– veličina, vrsta, položaj simbola, kao i opcije ulaza i izlaza jezika
– vid: oštrina vida, vizualno polje, okulomotorika, osjetljivost na svjetlo, percepcija boja, cerebralno oštećenje vida
– sluh: funkcionalna upotreba sluha, standardna procjena sluha
Pozicioniranje/ pristup– optimalan položaj za sjedenje i pozicioniranje, kao i motoričke sposobnosti potrebne za pristup: utvrđivanje pravilnog položaja, premještanje, ergonomija, montiranje, mobilnost, raspon pokreta, fina i gruba motorika
– dio tijela i aktivnost koji će se koristiti za uključivanje uređaja: ruke, lakat, glava, glas, oči, noga, koljeno, stopalo
– kvaliteta i orijentacija funkcionalnog pokreta: raspon pokreta, doseg, frekvencija pokreta, snaga potrebna za aktivaciju uređaja, postojanje refleksnih reakcija
– karakteristike ulaznih uređaja: vrsta uređaja, veličina ekrana (uređaja), težina uređaja, osjetljivost (potrebna snaga za aktivaciju), povratna informacija (taktilna, vizualna, auditivna), odabir metode odabira i aktivacije (izravan odabir, pretraživanje, kodiranje)
Procjena kognitivnih sposobnosti– pamćenje, pažnja, umor, sposobnost obrade informacija, rješavanje problema i izvršne funkcije u kontekstu funkcionalne upotrebe potpomognute komunikacije
Jezično-govorna procjena– ekspresivne i receptivne sposobnosti, uključujući komunikacijsku namjeru
– trenutačna sredstva komunikacije i njihova učinkovitost (verbalna i neverbalna)
– veličina rječnika i vrste riječi (koristi se i razumije)
– kombinacije riječi i gramatički oblici (koji se razumiju i koji se koriste)
– sposobnost praćenja naredbi
– sposobnost odgovora na DA-NE pitanja
– sposobnost ispravnog pokazivanja objekata, riječi i slika
– procjena čitanja i pisanja (na odgovarajućoj razini za pojedinca)
Procjena socijalne komunikacije
Igra
Procjena simbola– sposobnost korištenja različitih značajki simbola kako bi se zadovoljile trenutačne i buduće komunikacijske potrebe (npr. davanje zahtjeva, odgovaranje na pitanja, prosvjedovanje, komentiranje itd.), uključujući vrstu simbola (npr. objekti, slike, slova, tiskani tekst i/ili kombinacija)
– veličina simbola
– veličina polja (npr. broj simbola na zaslonu)
– organizacija prikaza
Procjena podudarnosti značajki
(eng. features-matching assessment)
– odgovarajuće značajke sustava potpomognute komunikacije
• mogućnost izražavanja niza komunikacijskih funkcija
• sposobnost korištenja u različitim okruženjima i s različitim partnerima
• vrsta i broj simbola
• vrsta značajki prikaza i prikaza (npr. boja nasuprot crno-bijeloj; statična ili dinamička; hibridna)
• vrsta unosa (izravan i neizravan odabir)
• izlaz (vrsta govora, glas)
• mogućnosti za tjelesno pozicioniranje i potreba za dodatnom opremom (npr. sklopke)
• prenosivost
• sposobnost modificiranja kako bi se omogućile promjene u komunikacijskim sposobnostima i potrebama
• sposobnost motiviranja pojedinca i obitelji i ostalih članova zajednice za upotrebu
• dostupnost i jednostavnost održavanja (tehnička podrška)
Identifikacija okolinskih facilitatora i preprekaFacilitatori (npr. sposobnost i spremnost za korištenje sustava potpomognute komunikacije, podrška obitelji, motivacija za komunikaciju, tehnološko znanje/sposobnosti korisnika,obitelji i ostalih članova zajednice)
Prepreke (motivacija, doživljaj sebe kao uspješnog komnikacijskog partnera, npr. smanjeno povjerenje u komunikaciju, kognitivni nedostatak, vizualna i motorička oštećenja, neprihvaćanje invaliditeta i/ili potpomognute komunikacije, ograničenja u mogućnosti sustava, ograničenja položaja i pozicioniranja u različitim sredinama, vještina odabira optimalnih metoda potpomognute komunikacije u odnosu na konkretnu situaciju)
Komunikacijski partner
(informacije se prikupljaju opažanjem i kroz intervju)
Postoje li partneri koji prepoznaju i priznaju potrebu za potpomognutom komunikacijom i odgovarajuće pozicioniranje?
Postoje li partneri koji imaju vještine i mogućnost da pomognu u postavljanju ili programiranju uređaja?
Jesu li očekivanja komunikacijskih partnera u skladu s ciljem i realna?

Procjenu i pronalazak odgovarajućih rješenja asistivne tehnologije treba promatrati kao složen postupak. Pri određivanju individualnih potreba osobe, nužno je uzeti u obzir i psihosocijalne čimbenike koji utječu na komunikacijske kompetencije osoba sa složenim komunikacijskim potrebama (Light, Arnold i Clark, 2003), o kojima će se više govoriti u jednom od sljedećih odjeljaka. Tako se, primjerice, kao bitni psihosocijalni čimbenici izdvajaju: a) motivacija potencijalnog korisnika potpomognute komunikacije; b) stav prema komunikacijskim mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, kako same osobe, tako i njezine okoline; c) samopouzdanje osobe sa složenim komunikacijskim potrebama; d) uvjerenje okoline da osoba može biti uspješna u komunikaciji; e) fleksibilnost (prilagodljivost) osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u odnosu na zahtjeve komunikacijskih interakcija kao i na komunikacijske barijere (Light i sur., 2003).  

U istraživanju Webba i suradnika (2019) prikazani su čimbenici koje stručnjaci smatraju neophodnima u procesu donošenja odluke o metodama i pomagalima potpomognute komunikacije za djecu. Kognitivne sposobnosti te sposobnosti učenja, jezika i komunikacije procijenjene su važnijima od motoričkih sposobnosti. Međutim, motorička sposobnost pristupa uređaju ima važnu ulogu. Receptivni i ekspresivni jezik te sposobnost komunikacije uz pomoć potpomognute komunikacije i razina učenja imaju veću važnost od vještine pismenosti i stupnja obrazovanja. Iskustvo s korištenjem potpomognute komunikacije može biti naporno, sporo te psihički i kognitivno zahtjevno, te je važna djetetova odlučnost i upornost. Također, predlaže se smanjenje napora u korištenju metode (npr. uvođenje niskotehnoloških oblika, poput komunikacijskih knjiga) kako bi se kod djece potaknula želja i spremnost za daljnje korištenje potpomognute komunikacije. Pokazalo se također da podrška komunikacijskih partnera ima veliku ulogu u kontinuiranom korištenju metoda potpomognute komunikacije. Koliko je značajna uloga partnera, potvrđuje podatak iz literature, prema kojem se osam od deset najčešćih razloga za napuštanje metode potpomognute komunikacije povezuje s nedovoljnom kompetentnosti komunikacijskog partnera i nedostatnoj podršci (Johnson, Inglebret, Jones i Ray, 2006).

Veličina slova
Visoki kontrast